Leetcode-20-有效的括号📌

Licodeao2023-5-29AlgorithmAlgorithm

20. 有效的括号

给定一个只包括 '('')''{''}''['']' 的字符串 s ,判断字符串是否有效。

有效字符串需满足:

 1. 左括号必须用相同类型的右括号闭合。
 2. 左括号必须以正确的顺序闭合。
 3. 每个右括号都有一个对应的相同类型的左括号。

示例 1:

输入:s = "()"
输出:true

示例 2:

输入:s = "()[]{}"
输出:true

示例 3:

输入:s = "(]"
输出:false

提示:

 • 1 <= s.length <= 104
 • s 仅由括号 '()[]{}' 组成

解题思路

遇到左开的符号,将与之相对的右开符号放入栈中,这样方便判断。

function isValid(s: string): boolean {
  // 字符串为奇数,肯定是不行的
  if (s.length % 2 === 1) {
    return false
  }

  let stack = []

  for(let i = 0; i < s.length; i++) {
    if (s.charAt(i) === "(") {
      stack.push(")")
    } else if(s.charAt(i) === "{") {
      stack.push("}")
    } else if (s.charAt(i) === "[") {
      stack.push("]")
    } else {
      // 碰到右开符号,栈为空或栈顶元素与当前字符不相等
      if (stack.length === 0 || stack.pop() !== s.charAt(i)) {
        return false
      }
    }
  }

  // 最后判断栈是否为空,栈为空则表示匹配完毕
  return stack.length === 0 ? true : false
};